HMS/SHA

Orientering

Din Agenda utarbeider kvalitetssystemet til våre oppdragsgivere som består av internkontroll, kvalitetskontroll og administrative rutiner. Kvalitetssystemet er bygd opp for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og kvalitet på produkter og tjenester ihht lover, forskrifter og vil til enhver tid være i forandring slik at de tilpasses til oppdaterte lover og forskrifter. 

 

Mål / Strategi

Helse, miljø og sikkerhetsforholdene ved levering av produkter og tjenester til kunder, skal være i overensstemmelse med offentlig krav og interne bestemmelser. Bedriftens system for intern-kontroll av helse, miljø og sikkerhetsforholdene skal påse og dokumentere dette. Bedriftens ledelse skal stille nødvendige ressurser til rådighet, slik at helse, miljø og sikkerhetsarbeidet kan gjennomføres og følges opp på en akseptabel måte. Ansatte skal ha forståelse for at riktig kvalitet på produkt og tjeneste også innebærer oppfølging av krav som berører helse, miljø og sikkerhet. 
Helse, miljø og sikkerhetsopplæring er viktig og skal prioriteres. 

 

Systembeskrivelse

INTERN-KONTRLL SYSTEMDEL
Oppdragsgivers mål/strategi for helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
Beskrivelse av internkontrollsystemet. 
Ansvar og myndighet for internkontroll av helse, miljø og sikkerhet i bedriften. 

INTERN-KONTROLL OPERATIV DEL
Prosedyrer som gjelder bedriftens helse, miljø og sikkerhet. 
Retningslinjer, beskrivelser mm.
Registreringer av helse, miljø og sikkerhetsdata (målinger, kartleggingsrapporter, vernerunder mm.)